معرفی

شهری که اکنون خسروشاه نامیده می‌شود در هزاره اول قبل از میلاد، منطقه مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان «آنیاشتانیا» بوده‌است. مطابق نوشته دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد، قلاع این منطقه استراتژیکی بوده است. آنیاشتانیا هم مستثنی از این قاعده نبوده‌است. بنابراین آنیاشتانیا در منطقه‌ای که دارای دیوارهای بلند با ارتفاع ۵ الی ۷ ذرع و عرض ۲ الی ۳ ذرع و برج‌هایی به فاصله ۲۰۰ ذرع از همدیگر به‌صورت مضرس و دندانه‌دار بنا شده بود. این قلعه را مانند قلاع دیگر، رئیس ویس (قبیله) اداره می‌کرد و کنترل تمامی آن و همچنین باز و بسته بودن دروازه‌ها با دستور رئیس ویس امکان‌پذیر بوده‌است. روزها صبح زود فقط یک دروازه باز می‌شد و دامداران رمه‌های خود را به چرا می‌بردند، اما شب‌ها دروازه بسته می‌شد. در مراسم و جشن‌های مخصوص کشاورزان و دامداران به‌دستور رئیس قبیله هر دو دروازه باز می‌شد، اما هنگام احساس خطر و حمله قبایل دیگر فوراً دروازه‌ها بسته می‌شد و قلعه حالت جنگی به خود می‌گرفت. در فاصله‌ای نه چندان دور، قلعه دیگری به نام «قلعه دینگو» قرار داشت که در آن قلعه نیز که کوچک‌تر از آنیاشتانیا بوده، قبیله دیگری می‌زیستند که گاهی مورد هجوم قلعه آنیاشتانیا و یا بالعکس قرار می‌گرفتند.

اطلاعات تماس
  • آدرس: خسروشاه،
    کمربندی شهید کلانتری
  • تلفن: 984132442212+
  • ایمیل: info [ @ ] khosrowshah.ir

آگهی مناقصه تأمین نیروی انسانی خدمات شهری

شهرداري خسروشاه در نظر دارد تامين نيروي انساني مربوط به خدمات شهري را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شهرداري خسروشاه به استناد مجوز شماره 36 مورخه 94/7/28 شوراي اسلامي خسروشاه در نظر دارد تامين نيروي انساني مربوط به خدمات شهري موجود در روزنامه آذربایجان  را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا دعوت مي شود در مناقصه مذكور با رعايت شرايط ذيل شركت نماييد.

شركتهاي علاقمند مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي به واحد امور مالي شهرداري خسروشاه مراجعه و پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري مورخه 94/9/7 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

1- مدت قرار داد از تاريخ 94/9/1 الي 95/8/30 بمدت يكسال شمسي خواهد بود و تا 25% قابل افزايش مي باشد .

2- وظايف پيمانكار:كليه امورات تنظيف و لايروبي انهار ، جمع آ‎وري و حمل زباله در محدوده حريم شهر و حمل زباله روزهاي جمعه در شهرك اسفهلان  توسط خودروهائي كه كارفرما (سه دستگاه) در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، حمل زباله از كارخانجات طرف قرارداد با شهرداري ،  جمع آوري نخاله هاي سطح شهر از بابت تمامي امورات ، جمع آوري زباله هاي بازار هفتگي ، نمك پاشی در فصل زمستان ، نظافت و نگهداري دستشوئي هاي عمومي شهر و پاركها ،‌ كشتارگاه ، غسالخانه ، جمع آوري سگها و گربه هاي ولگرد ، جمع آوري برگهاي درختان در فصل پاييز ، از بين بردن اوراق در فصل انتخابات و پاكيزگي شهر در تمامي فصول سال به هر عنوان كه بر اثر عوامل مترقبه و غير مترقبه ايجاد شود.

3- پيمانكار موظف است از 72 نفر مورد قرارداد را  نفرات ذيل را با انتخاب شهرداري مشغول نمايد، دو نفر در آتش نشاني ، دو نفر آقا در گورستان ، يک نفر خانم در گورستان ، يك نفر راننده كمپرسي ، يك نفر در امر تاسيسات و ساير امورات لوله كشي ، يك نفر در امر خدمات شهري به كار گمارد و نيز بقيه افراد صرفاً در خدمات شهري شهرداري خسروشاه مشغول خواهند بود.

4- برآورد اوليه هزينه ماهانه مبلغ 1/493/352/680 ريال  بر اساس اشل اداره كار سال 1394 مي باشد  براساس اشل اداره كار مبني بر پرداخت دستمزد ماهانه ،‌ كمك هزينه مسكن ، هزينه خواروبار ، بن كارگري ، كمك عائله مندي ، مرخصي ، عيدي و پاداش ، پايان كار ، حق ورزش تا 25% قابل افزايش و كاهش  مي باشد و پیمانکار متعهد خواهد شد دستمزد کارگران را در پایان هر ماه خودش پرداخت و بعد از تسویه دارائی و سازمان تامین اجتماعی تا پایان ماه بعد شهرداری پرداخت خواهد کرد .

 

5- تعداد نيروي انساني حداكثر 72 نفر خواهد بود و كارفرما مي تواند تا 25% موضوع قرارداد را كاهش يا افزايش دهد.

6- كليه هزينه هاي جاري و تعميرات ماشين اعم از (سوخت – تعويض روغن ـ  پنچرگيري و غيره ) بعهده كارفرما با نظارت كارپرداز و تصادفات بعهده پيمانكار مي باشد.

7- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 75/000/000 ريال بحساب 3100001820003 نزد بانك ملي شعبه خسروشاه و يا ضمانت نامه بانكي به مدت دو ماه ارائه نمايد.

8- مدارك در دو پاكت الف و ب بصورت سربسته تحويل دبيرخانه شهرداري خواهد شد.

پاكت الف شامل:

            اساسنامه و مدارك ثبتي و آخرين تغييرات ثيتي

            فرم شرايط و دعوتنامه شركت در مناقصه

            فيش سپرده واريزي یا ضمانت نامه بانكي

پاكت ب شامل:

          برگ پيشنهاد قيمت كه به مهر و امضاء دارندگان حق امضاء خواهد بود، لازم بذكر است كه پيشنهاد براساس درصد سود پيشنهادي مي باشد .

9- به پيشنهادهاي مخدوش ، ناخوانا ، ناقص ، مشروط ، نامفهوم و مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- كارفرما در رد و قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.

11- هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

12- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف كارفرما و مفاد آئين نامه معاملات شهرداري و مقررات و بخشنامه هاي صادره اداره كل كار و تامين اجتماعي مي باشد .

13- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا تنظيم قرارداد نزد كارفرما خواهد ماند.

14- درصورت عدم حضور نفرات اول ، دوم و سوم جهت عقد قرارداد ، سپرده آنان بترتيب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.

15- ابتدا پاكتهاي الف گشوده شده و سپس پاكتهای پيشنهاد قيمت (ب) شركت كنندگان باز خواهد شد كه مدارك و صلاحيت آنها به تائيد كميسيون معاملات رسيده باشد.

 16- مدارك ارائه شده توسط شركت كنندگان مسترد نخواهد شد.

17- حقوق پرداختي بر اساس اشل و نحوه اعلامي اداره كل كار و امور اجتماعي خواهد بود.

18- كليه كسورات بيمه و ماليات ماهانه بعد از تسويه حساب ماه قبل بعهده پيمانكار خواهد بود.

19- نيروي انساني معرفي شده در واحد هاي مختلف شهرداري خسروشاه انجام وظيفه خواهند نمود.

20- حسن انجام كار بعد از تسويه حساب كامل از كارگران و سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي قابل پرداخت مي باشد.

21- برنده مناقصه ، ضمانت نامه  به مبلغ 250/000/000 ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي بنام شهرداري بعنوان حسن اجراي كار به شهرداري خواهد داد.

22- امور مالي و اداري شهرداري خسروشاه بر حسن انجام كار نظارت خواهد داشت.

23- ارائه مفاصا حساب دارائي و بيمه بصورت ماهانه به همراه صورت وضعيت الزامي مي باشد.

24- پيمانكار موظف است در تعيين مزد و مزاياي كارگران خود دستورالعملها و ضوابط قانوني ابلاغي وزارت كار و امور اجتماعي را در سال 1394 و در سال 1395 تهيه ليست حقوق و صورت وضعيت هاي اعلامي بعهده پيمانكار خواهد بود را رعايت نمايد.

25- پرداخت اضافه كاري و جمعه كاري منوط به گزارش پيمانكار و تایید مسئول خدمات شهري و مسئول امور اداري مي باشد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 15 روز یکشنبه  مورخ 94/9/8 با حضور اعضای كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

 

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: