معرفی

شهری که اکنون خسروشاه نامیده می‌شود در هزاره اول قبل از میلاد، منطقه مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان «آنیاشتانیا» بوده‌است. مطابق نوشته دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد، قلاع این منطقه استراتژیکی بوده است. آنیاشتانیا هم مستثنی از این قاعده نبوده‌است. بنابراین آنیاشتانیا در منطقه‌ای که دارای دیوارهای بلند با ارتفاع ۵ الی ۷ ذرع و عرض ۲ الی ۳ ذرع و برج‌هایی به فاصله ۲۰۰ ذرع از همدیگر به‌صورت مضرس و دندانه‌دار بنا شده بود. این قلعه را مانند قلاع دیگر، رئیس ویس (قبیله) اداره می‌کرد و کنترل تمامی آن و همچنین باز و بسته بودن دروازه‌ها با دستور رئیس ویس امکان‌پذیر بوده‌است. روزها صبح زود فقط یک دروازه باز می‌شد و دامداران رمه‌های خود را به چرا می‌بردند، اما شب‌ها دروازه بسته می‌شد. در مراسم و جشن‌های مخصوص کشاورزان و دامداران به‌دستور رئیس قبیله هر دو دروازه باز می‌شد، اما هنگام احساس خطر و حمله قبایل دیگر فوراً دروازه‌ها بسته می‌شد و قلعه حالت جنگی به خود می‌گرفت. در فاصله‌ای نه چندان دور، قلعه دیگری به نام «قلعه دینگو» قرار داشت که در آن قلعه نیز که کوچک‌تر از آنیاشتانیا بوده، قبیله دیگری می‌زیستند که گاهی مورد هجوم قلعه آنیاشتانیا و یا بالعکس قرار می‌گرفتند.

اطلاعات تماس
  • آدرس: خسروشاه،
    کمربندی شهید کلانتری
  • تلفن: 984132442212+
  • ایمیل: info [ @ ] khosrowshah.ir

4 آگهی مزایده

شهرداری خسروشاه در نظر دارد با استناد به مجوزهای شورای اسلامی شهر 4 مزایده به شرح ذیل برگزار نماید: 1-مزایده هفته بازار خسروشاه 2- مزایده املاک 3- مزایده میدان دواب 4- مزایده طرح پارکبانی

1- آگهی مزایده هفته بازار خسروشاه

با استناد به مجوز شماره 2-94/1/19  شوراي اسلامي خسروشاه این شهرداري در نظر دارد هفته بازار خسروشاه را از مورخ 94/4/31 از طريق مزايده كتبي به مدت يك سال با قيمت مبناء 300/000/000 ريال با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان پيشنهادات خود را در پاكت سر بسته تا آخر وقت اداري روز یکشنبه 94/3/3 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند .

 (حق وروديه بازار هر نفر مبلغ 15000 ريال با مساحت 9 متر مربع)

 شرايط مزايده:‍

1- شركت كنندگان بايستي 10% قيمت مبنا را بحساب شماره 3100001820003 شهرداري نزد بانك ملي خسروشاه واريز و فيش مربوط را به درخواست خود ضميمه نمايند.

2- پيشنهاد دهندگان بايستي رقم قطعي را بطور خوانا قيد نمايند و پيشنهادات فاقد فيش بانكي جهت مزايده قابل قبول نخواهد بود .

3- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

4- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد كامل با نفر اول مسترد نخواهد شد.

5- نظافت بازار هفتگي بعهده مستاجر خواهد بود و حمل آن به گودال زباله با شهرداري خواهد بود.

6- كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي بعهده برنده مزايده خواهد بود.

7- مستاجر حق واگذاري بازار را به شخص ديگر و يا دريافت وجه اضافه علاوه بر تعرفه عوارض اعلامي نخواهد داشت.

8- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

9- برنده مزايد تا  آخر وقت اداري مورخه 94/3/18 مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 94/3/4 با حضور اعضای كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

 

2- آگهی مزایده املاک

با استناد به مجوز شماره 42 –93/6/13 شوراي اسلامي خسروشاه ، شهرداري در نظر دارد تعداد 1 قطعه از پلاکهای ثبتی 61 و 62 و با استناد به مجوز شماره  70- 93/11/12 ، تعداد 3 قطعه  از املاك با کاربری مسکونی خود را از طريق مزايده عمومي بشرح ذیل بفروش برساند داوطلبان مي توانند پيشنهادات خود را در پاكت سربسته تا آخر وقت اداري روز یکشنبه 03/03/94 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند .

1-قطعه شماره 10 بمتراژ 190 متر ، هر مترمربع 4/200/000 ريال قيمت كل 798/000/000 ريال واقع در  خسروشاه – خیابان امام خمینی (ره) شمالی  – خیابان 14 متری شهید باهنر کوچه 8 متری .

2- - قطعه شماره 2 بمتراژ 197/10 متر از پلاک ثبتی شماره 10373 هر مترمربع 5/000/000 ريال قيمت كل 985/500/000 ريال واقع در خسروشاه بخش 14 تبریز – خیابان امام خمینی (ره) شمالی  – خیابان 14 متری شهید  باهنر کوچه 4 متری .

3- قطعه شماره 3 بمتراژ 214/73 متر از پلاک ثبتی شماره 10374 هر مترمربع 5/000/000 ريال قيمت كل 1/073/650/000 ريال واقع در خسروشاه بخش 14 تبریز – خیابان امام خمینی  (ره) شمالی – خیابان 14 متری  شهید باهنر کوچه 4  متری .

4- قطعه شماره 3 بمتراژ 255/70 متر از پلاک ثبتی باقیمانده  شماره  8247 هر مترمربع 3/400/000 ريال قيمت كل 869/380/000 ريال واقع در خسروشاه خیابان 16 متری رسالت کوی راوند کوچه 4 متری .

شرايط مزایده:

1- متقاضيان بايستي 10 درصد كل مبلغ قيمت مبنا را بحساب سپرده جاري 3100001820003 نزد بانك ملي شعبه خسروشاه واريز و فيش بانكي را به پيشنهاد خود ضميمه نمايند.

2- سند مالكيت قطعات مراحل قانوني را طي مينمايد و به محض آماده شدن تحویل خریدار خواهد  شد.

3- شهرداري در رد و قبول پيشنهادات مختار است.

4- درج آدرس پستي و شماره تلفن در برگ پيشنهادی الزامي است.

5- در صورت انصراف برنده ، سپرده وي بنفع صندوق  شهرداري ضبط مي گردد.

6- سپرده نفرات دوم و سوم تا انتقال قطعي به نفر اول مسترد نخواهد گرديد.

7- كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي برای هر قطعه به مبلغ چهار میلیون ریال  بعهده برنده خواهد شد.

8- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر ، همه روزه در وقت اداري به شهرداري مراجعه نمايند.

9- برنده مزايده تا آخر وقت اداري مورخه 94/3/18 مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخه 94/3/4 با حضور اعضای كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

 

3- آگهی مزایده میدان دواب

به استناد مجوز شماره 2 شوراي اسلامی شهر خسروشاه ، شهرداري در نظر دارد اداره ميدان دواب را از مورخه 94/3/21 لغايت 95/3/20 از طريق مزايده كتبي بمدت يك سال با قيمت 1/260/000/000 ريال با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند پيشنهادات خود را در پاكت سر بسته تا آخر وقت اداري روز یکشنبه 94/3/3 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند .

1- حق وروديه گوسفند و بز  13/000ريال.

2- حق وروديه گاو و گوساله 23/000 ريال.

3- حق وروديه وانت بار        18/000 ريال .

4- حق التوزين                  13/000 ريال.

5- حق ورودیه خاور و شش چرخ به بالا 23/000 ریال

شرايط مزايده:

1- شركت كنندگان بايستي 10% قيمت مبنا را بحساب  3100001820003  شهرداري نزد بانك ملي خسروشاه واريز و فيش مربوطه را به درخواست خود ضميمه نمايند.

2- پيشنهاد دهندگان بايستي رقم قطعي را بطور خوانا قيد نمايند و پيشنهادات فاقد فيش بانكي جهت مزايده قابل قبول نخواهد بود.

3- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

4- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد كامل با نفر اول مسترد نخواهد شد.

5- كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي  به مبلغ چهار میلیون و پانصد میلیون ریال بعهده برنده مزايده خواهد بود.

6- مستاجر حق واگذاري بازار را به شخص ديگر و يا دريافت وجه اضافه علاوه بر تعرفه عوارض اعلامي نخواهد داشت.

7- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

8- درج شماره تلفن و آدرس تماس الزامي مي باشد.

9- برنده مزايد تا  آخر وقت اداري مورخه 94/3/18 مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 94/3/4 با حضور اعضاء كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

 

4- آگهی مزایده طرح پارکبانی

با استناد به مجوز شماره 2 – 94/1/19  شوراي شهر خسروشاه ، این شهرداري در نظر دارد اجرای طرح پارکبان از اول پمپ بنزین تا اول میدان امام خمینی (ره) را با قیمت مبنا ماهانه 1/200/000 ریال با عوارض یک ساعت توقف به مبلغ 3/000 ریال از طریق مزایده كتبي بمدت يك سال شمسی به پیمانکاران ، شرکتها ، اشخاص حقیقی و حقوقی با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را در پاكت سربسته تا آخر وقت اداري روز یکشنبه 94/3/3 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند .

شرايط مزايده:

1- شركت كنندگان بايستي 10% قيمت مبنای سالانه را به مبلغ 1/440/000 ریال بحساب 3100001820003 شهرداري نزد بانك ملي خسروشاه واريز و فيش مربوطه را به درخواست خود ضميمه نمايند.

2- پيشنهاد دهندگان بايستي رقم قطعي را بطور خوانا قيد نمايند و پيشنهادات فاقد فيش بانكي جهت مزايده قابل قبول نخواهد بود و رقم پیشنهادی یک سوم نقد و مابقی در سه قسط بصورت چک دریافت خواهد شد.

3- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

4- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد كامل با نفر اول مسترد نخواهد شد.

5- كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي  به مبلغ 3/000/000 ریال بعهده برنده مزايده خواهد بود.

6- مستاجر حق واگذاري پارکبانی را به شخص ديگر و يا دريافت وجه اضافه علاوه بر تعرفه عوارض اعلامي نخواهد داشت.

7- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

8- درج شماره تلفن و آدرس تماس الزامي مي باشد ، برگ پیشنهاد بصورت فرمی که از طرف شهرداری تحویل خواهد شد مورد قبول خواهد بود.

9- برنده مزايده تا آخر وقت اداري مورخه 94/3/18 مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 94/3/4 با حضور اعضای كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

 

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: