معرفی

شهری که اکنون خسروشاه نامیده می‌شود در هزاره اول قبل از میلاد، منطقه مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان «آنیاشتانیا» بوده‌است. مطابق نوشته دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد، قلاع این منطقه استراتژیکی بوده است. آنیاشتانیا هم مستثنی از این قاعده نبوده‌است. بنابراین آنیاشتانیا در منطقه‌ای که دارای دیوارهای بلند با ارتفاع ۵ الی ۷ ذرع و عرض ۲ الی ۳ ذرع و برج‌هایی به فاصله ۲۰۰ ذرع از همدیگر به‌صورت مضرس و دندانه‌دار بنا شده بود. این قلعه را مانند قلاع دیگر، رئیس ویس (قبیله) اداره می‌کرد و کنترل تمامی آن و همچنین باز و بسته بودن دروازه‌ها با دستور رئیس ویس امکان‌پذیر بوده‌است. روزها صبح زود فقط یک دروازه باز می‌شد و دامداران رمه‌های خود را به چرا می‌بردند، اما شب‌ها دروازه بسته می‌شد. در مراسم و جشن‌های مخصوص کشاورزان و دامداران به‌دستور رئیس قبیله هر دو دروازه باز می‌شد، اما هنگام احساس خطر و حمله قبایل دیگر فوراً دروازه‌ها بسته می‌شد و قلعه حالت جنگی به خود می‌گرفت. در فاصله‌ای نه چندان دور، قلعه دیگری به نام «قلعه دینگو» قرار داشت که در آن قلعه نیز که کوچک‌تر از آنیاشتانیا بوده، قبیله دیگری می‌زیستند که گاهی مورد هجوم قلعه آنیاشتانیا و یا بالعکس قرار می‌گرفتند.

اطلاعات تماس
  • آدرس: خسروشاه،
    کمربندی شهید کلانتری
  • تلفن: 984132442212+
  • ایمیل: info [ @ ] khosrowshah.ir

آگهی مزایده

شهرداري خسروشاه در نظر دارد هفته بازار خسروشاه را از طريق مزايده واگذار نمايد.

با استناد مجوز شماره 35- 1393/02/07 شوراي اسلامي خسروشاه ، اين شهرداري درنظر دارد هفته بازار خسروشاه را از مورخ 1393/05/01 از طريق مزايده كتبي بمدت يكسال با قيمت مبناء 240/000/000 ريال با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند پيشنهادات خود را در پاكت سربسته تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه  28/ 03/ 1393 به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

(حق وروديه بازار هر نفر مبلغ 12000 ريال با مساحت 9 متر مربع)

 شرايط مزايده:‍

1- شركت كنندگان بايستي 10% قيمت مبنا را بحساب شماره 3100001820003 شهرداري نزد بانك ملي خسروشهر واريز و فيش مربوط را به درخواست خود ضميمه نمايند.

2- پيشنهاد دهندگان بايستي رقم قطعي را بطور خوانا قيد نمايند و پيشنهادات فاقد فيش بانكي جهت مزايده قابل قبول نخواهد بود .

3- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

4- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد كامل با نفر اول مسترد نخواهد شد.

5- نظافت بازار هفتگي بعهده مستاجر خواهد بود و حمل ان به گودال زباله با شهرداري خواهد بود.

6- كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي بعهده برنده مزايده خواهد بود .

7- مستاجر حق واگذاري بازار را به شخص ديگر و يا دريافت وجه اضافه علاوه بر تعرفه عوارض اعلامي نخواهد داشت.

8- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

9- برنده نفر اول تا مورخ 1393/04/08 فرصت دارد تا نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد اين آگهي بمنزله ابلاغ به برنده ميباشد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه  مورخ 1393/03/29 با حضور اعضای كميسييون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

 

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: